Zemljiški kataster

UREDITEV MEJE

Ureditev meje je postopek določitve poteka meje parcele s sosednjimi parcelami. V postopku urejanja meje se ureja meja celotne parcele ali le del meje parcele. Obvezni del postopka ureditve meje je mejna obravnava, na katero mora geodetsko podjetje vabiti lastnika, katere meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel. Na podlagi mejne obravnave geodetsko podjetje izdela elaborat ureditve meje. Ureditev meje je lahko osnova tudi za druge geodetske storitve; za parcelacijo, izravnavo meje, komasacijo.

Ureditev meje je potrebna/smiselna:
– kadar ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele,
– kadar se s sosedom ne morete sporazumeti o poteku meje,
– kadar želite natančno vedeti, kakšna je površina vaše parcele,
– kadar gradite objekte,
– kadar sklepate z nepremičnino pravne posle, kot so prodaja, nakup, hipoteka, dedovanje …

Označitev meje

Označitev meje je lahko samostojna storitev postavitve mejnikov v naravi na urejeni meji na podlagi podatkov zemljiškega katastra, lahko pa geodetsko podjetje označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi.

Označitev meje je potrebna/smiselna:
– kadar ne veste, kje se v naravi nahajajo mejna znamenja,
– kadar so bila mejna znamenja oziroma mejniki odstranjeni ali uničeni.

PARCELACIJA

Parcelacija je delitev ene parcele na več parcel ali združitev več parcel v eno parcelo. Združujejo se lahko tiste parcele, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Pri parcelacije nastanejo nove parcelne številke. S parcelacijo se morajo strinjati vsi solastniki.

Parcelacija je potrebna/smiselna:
– kadar želite kupiti, prodati ali menjati le del parcele,
– kadar dedujete in želite parcele razdelite med dediče,
– kadar želite razdeliti parcelo sorazmerno z vašim solastniškim deležem,
– kadar želite odmero dolžinskega objekta (ceste, vodotoka …),
– kadar želite pozidano zemljišče ločiti od kmetijskega,
– kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. občinski podrobni načrt),
– kadar želite več parcel združiti v eno samo.

IZRAVNAVA MEJE

Izravnava meje je geodetska storitev, kjer spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Pri izravnavi meje moramo upoštevati zakonsko omejitev – površina manjše parcele, ki se izravnava, se lahko spremeni za največ do 5 % površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje oziroma največ za 500 m2. Z izravnavo dela meje se morajo strinjati vsi lastniki parcel, ki so udeležene v izravnavi.

Izravnava meje je potrebna/smiselna:
– kadar so nepravilne, nepraktične oblike meje parcel,
– kadar se želite izogniti postopkom prodaje in prepisa parcel (upoštevati zakonsko določilo).

KOMASACIJA

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in ponovna razdelitev zloženih parcel med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokroženo zemljišče, ker se ohranita velikost in vrednost parcel. Pri komasacije nastanejo nove samostojne parcele.

SPREMEMBA DEJANSKE RABE

Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru evidentirano eno ali več dejanske rabe zemljišča (kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, vodno zemljišče, neplodno zemljišče, pozidano zemljišče). V kolikor je dejanska raba v zemljiškem katastru neusklajena stanjem v narave, se lahko izvede sprememba.

SPREMINJANJE BONITETE ZEMLJIŠČ

Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru v obliki bonitetnih točk določeno boniteto. Boniteta zemljišča v vrednosti nič (0) se vodi za parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščena med kmetijska ali gozdna zemljišča.

DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) stavba v zemljiški kataster. Izvaja se skupaj s vpisom stavbe v kataster stavb.

Določitev zemljišča pod stavbo je potrebna/smiselna:
– kadar stavba ni pravilno zarisana ali sploh še ni vrisana v zemljiški kataster,
– kadar želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo),
– kadar ste obstoječo stavbo dogradili,
– kadar želite pridobite hišno številko,
– kadar sklepate z nepremičnino pravne posle, kot so prodaja, nakup, hipoteka, dedovanje …,
– kadar želite urediti etažno lastnino v večstanovanjski stavbi.