Kataster stavb

KATASTER STAVB

Stavba in njeni deli morajo biti vpisani v kataster stavb. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je evidentiranje njenega zemljišča pod stavbo.

Vpis stavbe v kataster stavb je potreben/smiseln:

  • Kadar ste zgradili nov objekt,
  • kadar ste obstoječo stavbo dogradili,
  • kadar želite pridobiti hišno številko,
  • kadar sklepate z nepremičnino pravne posle, kot so prodaja, nakup, hipoteka, dedovanje…

 

SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo. V katastru stavb lahko evidentiramo sledeče spremembe: sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe, sprememba lege, oblike ali površine, sprememba dejanske rabe, sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora, združitev in delitev stavbe ali dela stavbe, vpis novega dela stavbe ter izbris stavbe ali dela stavbe.

Spremembe podatkov katastra stavb je potrebna/smiselna:

  • kadar želite urediti etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
  • kadar želite vpisati vaše lastništvo v zemljiško knjigo,
  • kadar sklepate z nepremičnino pravne posle, kot so prodaja, nakup, hipoteka, dedovanje …