Gospodarska infrastruktura

IZMERA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

Objekti gospodarske javne infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, vodna, za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja ter drugi objekti v javno korist) se evidentirajo v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Pogoj za vpis v zbirni kataster je predhodno izvedena izmera gospodarske javne infrastrukture oziroma pridobitev podatkov iz obstoječih evidenc.